SysAgria Prahova Castraveti/ Cucumbers

În județul Prahova, a fost instalat unul dintre cele mai ambițioase dispozitive SysAgria, menit să facă un pas mai departe către ceea ce numim ”monitorizare, comandă și control”. SysAgria automatizată de la Prahova nu reprezintă doar o unealtă imparțială de observare și punere la dispoziție a anumitor informații de interes, ci mai mult, are acum și o componentă decizională menită să acționeze în timp util, în fondul unor praguri învățate, în folosul culturii și implicit al agricultorului.

Folosindu-se de algoritmii inteligenți, SysAgria poate lua acțiuni precum: deschiderea lateralelor serei atunci cand umiditatea și/sau temperatura din seră ating praguri critice, poate comanda sistemul de irigație și implicit cel de fertilizare, poate acționa sistemul de ventilație sau cel de încălzire a solului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, perifericele sau aparaturile specifice unei sere, ce pot fi conectate și integrate alături de SysAgria pot fi de un număr și o diversitate foarte permisive. Impactul unui astfel de sistem este imediat. Atingerea unui mediu optim dezvoltării plantelor și ajustarea condițiilor pentru menținerea acestei stări va avea efecte precum: sporirea producției, a calității finale, reducerea costurilor prin prevenirea pierderilor și folosirea resurselor într-un mod cât mai specific.

Tipul culturii = culturi de seră (leguminoase în general) – castraveți în momentul de față

Parametrii monitorizați = umiditatea relativă a aerului, temperatura aerului, viteza vântului, direcția vântului, temperatura solului, umiditatea solului.

Parametrii monitorizați și controlați = starea motoarelor responsabile de deschiderea/închiderea lateralelor serei, sistemul de ventilație a serei.

In Prahova County, one of the most ambitious SysAgria devices has been installed, designed to take a step further towards what we call “monitoring, command and control”. Automated SysAgria is not only an impartial tool for observing and making available some of the information of interest, but also has a decision-making component that is meant to act in useful time, in the background of its learned thresholds, for the benefit of culture and, implicitly, of farmer.

Using intelligent algorithms, SysAgria can take actions such as: opening the greenhouse sides when the humidity and / or temperature in the greenhouse reaches critical thresholds, it operates the ventilation or heating system soil, it can control the irrigation system and, implicitly, the fertilizer system, and so on.

In other words, the peripherals or the specific devices to a greenhouse, which can be connected and integrated with SysAgria, can be of a very permissive number and diversity. The impact of such a system is seen immediately. Reaching an optimal environment for plant developing and adjusting conditions to maintain this status will have effects such as: increased production, final quality, cost reduction by preventing losses and using resources as specifically as possible.

Type of culture = greenhouse crops (vegetables) – at the moment, just cucumbers

Monitored parameters = relative air humidity, air temperature, wind speed, wind direction, soil temperature, soil humidity.

Monitored and controlled parameters = state of engines responsible for opening / closing the greenhouse side, greenhouse ventilation system.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. If you would like to withdraw your consent or learn more about the cookies we're using on this website, please visit our Cookies Policy page.

Close